Regulamin zajęć

REGULAMIN zajęć- taniec sportowy

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć.

2. Dokonanie zakupu wejściówki lub karnetu na zajęcia jest równoznaczne z zapisaniem się na zajęcia oraz z akceptacją regulaminu, który dostępny jest na stronie www.taniec.fit.

3. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Prowadzący nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

4. Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z zajęć do domu.

5. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 2 SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach  jest wykupienie wejściówki, karnetu, który należy okazać na recepcji przed każdymi zajęciami lub uiszczenie opłaty stałej miesięcznej oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

§ 3 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na salę zajęć można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

3. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer bez pisemnej zgody właściciela obiektu jest zabronione.

4. W wyjątkowych przypadkach Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.taniec.fit lub na tablicy ogłoszeń lub dostarczana do Uczestników osobiście lub telefonicznie.

5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

6. O opuszczenie sali mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klienci zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych na tablicy ogłoszeń na stronie Internetowej www.taniec.fit a także dostosowywania się do nich.

2. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do właściciela obiektu i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

3. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych.

4. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela obiektu i Instruktorów.

5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.